TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM                                                               Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc


                                                                                                             

               Số: 207 /TB- THSP                                                      Nghệ An, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(Về việc khám sức khỏe định kỳ lần 1, năm học 2016- 2017 cho học sinh trong toàn trường)

 

        Thực hiện công văn số 447/KH-TTYT-GD&ĐT ngày 06/9/2016, về việc ban hành kế hoạch Y tế trường học năm học 2015- 2016 và  được sự nhất trí của Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh. Trường Thực hành Sư phạm mời các Y, Bác sỹ của Trung Tâm Y tế Thành phố Vinh về khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong toàn trường, thời gian cụ thể như sau:

 

Cấp học

Thời gian khám

Ghi chú

Học sinh THCS

 

14h ngày 10/10/2016 : Khám Lớp 6A, 6B

14h30 ngày 10/10/2016: Khám lớp 6C, 7A

15h ngày 10/10/2016: Khám 7B, 7C

Chiều thứ 2

 

Các cháu Mầm non

Khám thứ 3,4,5,6

Ngày 11,12,13,14/10/2016

 

Học sinh Tiểu học

Khám thứ 3,5,6

Ngày 11,13,14/10/2016

 

          Địa điểm khám: Tại các lớp học của Trường Thực hành Sư phạm - ĐHV .

      Vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các cháu cũng như việc thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học của Nhà trường. Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh kính mong các bậc phụ huynh cho các cháu tham gia khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, đúng giờ theo quy định.

      Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Y tế và các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện tốt để tạo điều kiện cho Đoàn khám đạt hiệu quả cao.

                                                                                                                                 TM. BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                            (Đã ký)

  

                                        TS. Phan Xuân Phồn