Học sinh : Hồ Thảo My, lớp 6C , Trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh