TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

         Số: 18 / TB – THSP                                       Nghệ An , ngày 08  tháng 05 năm 2017                                                                                                                                                         

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển sinh năm học 2017 - 2018)  

 

 

Căn cứ vào phương án tuyển sinh bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở của Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, năm học 2017 - 2018 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt;

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;

Trường Thực hành Sư phạm thông báo kế hoạch và hình thức tuyển sinh, tiếp nhận trẻ và học sinh năm học 2017 - 2018 như sau:

1.      Số lượng, đối tượng tuyển sinh năm học 2017-2018:

       1.1.Đối với bậc mầm non:

a. Cơ sở 1:

03   nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi (Sinh năm 2015), số lượng: 68 trẻ

b. Cơ sở 2 (Hưng bình ):

01   nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi ( Sinh năm 2015), số lượng: 18 trẻ

        1.2.Đối với cấp tiểu học:

04   lớp khối 1 (Sinh năm 2011), số lượng: 120 học sinh

        1.3.Đối với cấp Trung học cơ sở:

03   lớp khối 6 (Sinh năm 2006), số lượng: 120 học sinh

     2.Ưu tiên tuyển sinh:

Trường xem xét tiếp nhận trẻ mầm non và học sinh vào học tại Trường Thực hành Sư phạm theo thứ tự ưu tiên như sau:

       2.1. Trẻ/Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,

      có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại trường Đại học Vinh (Căn cứ vào đơn có xác nhận của Phòng Tổ chức cán bộ và giấy khai sinh của trẻ/ học sinh);

       2.2. Trẻ/Học sinh là con của các cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp và giúp đỡ trong sự nghiệp phát triển Nhà trường;

      2.3 . Trẻ/ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thủy. Trẻ hoàn thành chương trình mầm non tại Trường thực hành Sư phạm Đại học Vinh;

      2.4. Trẻ/ Học sinh khác thuộc đối tượng tuyển sinh của trường.

      3. Ngày bắt đầu phát hành đơn và nhận đơn đăng ký học:

               - Từ ngày 02 đến 04 tháng 06 năm 2017: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/ học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

 

               - Từ ngày 05 đến 10 tháng 06 năm 2017: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/ học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh còn lại.

            4. Hình thức tuyển sinh:

                Trường hợp số lượng đăng ký không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tiếp nhận toàn bộ số trẻ và học sinh đăng ký học vào học tại Trường thực hành sư phạm.

               Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tuyển sinh theo hình thức ưu tiên thứ tự thời gian đăng ký trên cơ sở thứ tự ưu tiên tại mục 2 của thông báo này.

5.      Hồ sơ:

                Hồ Sơ theo mẫu quy định (được bán tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm theo thời gian quy định tại mục 3 của thông báo này).

6.      Thông báo kết quả tuyển sinh và dự kiến khai giảng:

      Kết quả tuyển sinh sẽ được Trường Thực hành sư phạm thông báo vào khoảng thời gian từ 20 - 25 tháng 06 năm 2017.

     Hồ sơ nộp tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh.

     Mọi thông tin, đề nghị liên lạc theo địa chỉ: Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, địa chỉ: Số 1 – Nguyễn Văn Trỗi – Phường Bến Thủy – Thành phố Vinh – Nghệ An. Điện Thoại : 02383.556.383.

Trân trọng thông báo để toàn thể cán bộ, giáo viên và các Quý Phụ huynh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

 

          BAN GIÁM HIỆU

 

              

                   (đã ký)

 

    PGS.TS Thái Văn Thành                                                           

                             HIỆU TRƯỞNG

                   Trường Thực hành Sư phạm

 

                                   (đã ký)

 

                          TS Phan Xuân Phồn