TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 28 /TB - THSP                                           Nghệ An, ngày 16  tháng 04  năm 2018

 


THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2018- 2019

 

            Căn cứ vào phương án tuyển sinh bậc học Mầm non, cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở của Trường Thực hành Sư phạm- Đại học Vinh, năm học 2018 – 2019 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt;

             Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;

Trường Thực hành Sư phạm thông báo kế hoạch và hình thức tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Số lượng, đối lượng tuyển sinh năm học 2018 – 2019

1.1. Đối với bậc học Mầm non

Cơ sở 1:

4 nhóm trẻ từ 24- 36 tháng tuổi (Sinh năm 2016), số lượng 100  trẻ.

Cơ sở 2 (Hưng bình):

02   nhóm trẻ 24- 36 tháng tuổi (Sinh năm 2016), số lượng 50 trẻ.

01 nhóm trẻ, sinh năm 2015, số lượng 25 trẻ.

1.2. Đối với cấp Tiểu học:

 04 lớp khối 1 (Sinh năm 2012), số lượng 160 học sinh.

1.3 . Đối với cấp Trung học cơ sở:

           03 lớp khối 6 (Sinh năm 2007), số lượng 120 học sinh.

2. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả các trẻ/ học sinh có hộ khẩu trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Ưu tiên  tuyển sinh:

Trường xem xét tiếp nhận trẻ mầm non và học sinh vào học tại Trường Thực hành Sư phạm theo thứ tự ưu tiên như sau:

3.1. Trẻ/ học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (Căn cứ vào quyết định tiếp nhận công tác và giấy khai sinh của trẻ/học sinh);

3.2. Trẻ/ học sinh là con của các cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp phát triển Nhà trường;

3.3. Trẻ/ học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thủy. Trẻ hoàn thành chương trình mầm non tại Trường Thực hành Sư phạm;

3.4. Trẻ/ học sinh khác thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường.

3.5. Đối với học sinh cấp THCS: Nhà trường xem xét và ưu tiên cho những học sinh đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện;

4. Ngày bắt đầu phát hành đơn và nhận đơn đăng ký học:

 - Từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 6 năm 2018: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/ học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đai học Vinh (căn cứ vào quyết định tiếp nhận công tác của bố hoặc mẹ và giấy khai sinh của trẻ/học sinh).

- Từ ngày 05 đến 08 tháng 06 năm 2018: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/ học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh còn lại (căn cứ vào sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc học mầm non tại trường).

5. Hình thức tuyển sinh:

Trường hợp số lượng đăng ký không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tiếp nhận toàn bộ số trẻ và học sinh đăng ký học vào học tại Trường Thực hành Sư phạm.

Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu số lượng tuyển sinh, Trường sẽ tuyển sinh theo hình thức ưu tiên thứ tự thời gian đăng ký trên cơ sở thứ tự ưu tiên tại mục 3 của thông báo này.

6. Hồ sơ:

Hồ sơ theo mẫu quy định (được bán tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm theo thời gian quy định tại mục 3 của thông báo này ).

7. Thông báo kết quả tuyển sinh:

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 06 năm 2018, nhà trường sẽ tiến hành khám sức khỏe cho trẻ/học sinh.

Kết quả tuyển sinh sẽ được Trường Thực hành Sư phạm thông báo vào khoảng thời gian từ ngày 21-25 tháng 06 năm 2018.

Hồ sơ nộp tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh.

Mọi thông tin đề nghị liên lạc theo địa chỉ: Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, địa chỉ: số 1 – Nguyễn Văn Trỗi,  Phường Bến Thủy, thành phố Vinh – Nghệ An.

                                    Điện thoại: 02383.556.383.

Trân trọng thông báo để toán thể cán bộ, giáo viên và quý Phụ huynh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

 

 

      BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG

Trường Thực hành Sư phạm

 

             (đã ký)                                                                                 (đã ký)

                            

   PGS.TS Nguyễn Huy Bằng                                               TS. Phan Xuân Phồn